Ansættelseskontrakten

 

Den gode ansættelses­kontrakt

Ligesom der findes forskellige typer af stillinger, findes også forskellige typer af ansættelseskontrakter. Advokatgruppen bistår arbejdsgivere med at udarbejde den helt rigtige type kontrakt for den pågældende medarbejder. Dermed er du er sikker på, at de pågældende krav til den pågældende type kontrakt bliver overholdt. Advokatgruppen kan også bistå med gennemgang af eksisterende kontrakter, hvad end du er arbejdsgiver eller arbejdstager, og rådgive om, hvad de forskellige bestemmelser i kontrakten har af betydning for dig.

Såfremt medarbejderen er ansat til en periode på over en måned og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer, er ansættelsesforholdet omfattet af ansættelsesbevisloven. Det betyder, at medarbejderen har krav på at få en skriftlig ansættelseskontrakt senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Uanset om ansættelsesforholdet er omfattet af ansættelsesbevisloven eller ej, er det dog altid en god idé at udarbejde en skriftlig ansættelseskontrakt, hvori de væsentlige vilkår er fastlagt, så der er klarhed vedrørende hvilke rettigheder og forpligter, som hhv. arbejdsgiveren og arbejdstageren påtager sig.

Krav til ansættelses­kontrakten: Hvad skal ansættelses­kontrakten indeholde?

Reglerne om de indholdsmæssige krav til ansættelseskontrakten fremgår af ansættelsesbevisloven. Helt overordnet, er det et krav, at alle de væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet er beskrevet i kontrakten. Af loven fremgår en række krav, som arbejdsgiveren som minimum skal have beskrevet, men der kan i det konkrete tilfælde også være andre forhold for den pågældende kontrakt, som kan være væsentlige at få beskrevet.

Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 1. Parternes navn og adresse
 2. Arbejdsstedet beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset
 6. Lønmodtagerens rettigheder iht. ferie
 7. Varigheden er opsigelsesvarsler eller oplysning af reglerne herom
 8. Den gældende eller aftalte løn som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdet påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og evt. kost og logi, samt oplysning om, hvornår lønnen udbetales
 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 10. Oplysning om, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet, samt oplysning om hvilke parter, der har indgået overenskomsten eller aftalen, såfremt det er parter uden for virksomheden.

Andre konkret væsentlige vilkår kan eksempelvis være vilkår om overarbejde, feriefridage, tavshedspligt, konkurrenceklausuler, kundeklausuler, pension, sygdom og prøvetid.

Hvis arbejdsgiveren ikke har sørget for at udarbejde en ansættelseskontrakt, som udleveres til arbejdstageren senest en måned efter at arbejdsforholdet er påbegyndt, eller en indgået ansættelseskontrakt ikke opfylder de oplistede minimumskrav, kan medarbejderen få tilkendt en godtgørelsen, der som udgangspunkt kan udgøre op til 13 ugers løn.

Få hjælp i dag – kontakt os gratis.

Hos Advokatgruppen står vi klar til at hjælpe medarbejdere og  virksomheder af alle størrelser med at finde den bedste løsning, hvad angår både virksomhedens medarbejdere og i øvrigt. Find vores oversigt over specialister her.

fratrædelsesaftale medarbejder advokat arbejdsret ansættelsesret medarbejder advokatgruppen horsens fredericia århus   fratrædelsesaftale virksomhed arbejdsret advokat horsens fredericia århus


 

Hvad skal jeg være opmærksom på i min ansættelseskontrakt?

Når du starter på en ny arbejdsplads, bør du være opmærksom på, om din ansættelseskontrakt afspejler din stilling og arbejdsvilkår. Lige så vel som der er mange forskellige jobs, er der også mange forskellige typer af ansættelseskontrakter. Vær derfor sikker på, at dine rettigheder er blevet iagttaget, når du underskriver din ansættelseskontrakt.

Hvornår har jeg krav på en ansættelseskontrakt?

Når du er ansat i en periode på over en måned og arbejder gennemsnitlig over 8 timer om ugen, har du efter ansættelsesbevisloven krav på en ansættelseskontrakt. Det gælder, uanset om du er offentligt eller privat ansat. Du har krav på en skriftlig ansættelseskontrakt senest en måned efter, at du er startet i dit nye job.

Hvad er mine minimumsrettigheder?

Du har som medarbejder nogle minimumsrettigheder, der skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Din arbejdsgiver skal oplyse dig om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

 • En arbejdsbeskrivelse
 • Stillingsbetegnelse
 • Hovedarbejdsstedet

Hvis din arbejdstid er fleksibel eller fast, bør fremgå af ansættelseskontrakten, ligesom det bør fremgå, om du bliver kompenseret ved overarbejde.

 • Din samlede løn skal også fremgå af din ansættelseskontrakt, herunder grundløn, tillæg, pension, kost og logi, osv. Ligeledes bør tidspunktet for udbetaling af løn fremgå.

Jeg er ikke på overenskomst

Såfremt du ikke er på overenskomst, har du ikke krav på en række fordele. Det kan eksempelvis være kompensation for overarbejde, tillæg, løn under barsel eller pension.

Hvis din arbejdsgiver lover dig nogle fordele, er det således vigtigt, at de fremgår af ansættelseskontrakten.

Skal retten til barselsorlov fremgå af min ansættelseskontrakt?

Nej, din ret til barselsorlov er reguleret i barselsloven, hvorfor retten til barselsorlov behøves derfor ikke at fremgå af ansættelseskontrakten. Derimod sikrer barselsloven dig ikke løn under barselsorlov.

Hvis du er offentligt ansat, følger det af din overenskomst, hvilket rettigheder til løn under barsel du har.

Hvis du er funktionær, har du som kvinde krav på halv løn i en periode. Det har du derimod ikke som mand.

Få indgået en god aftale om løn under barsel i din ansættelseskontrakt. Advokatgruppen kan hjælpe dig med at gennemgå din ansættelseskontrakt og rådgive dig om, hvad kontraktens forskellige bestemmelser har af betydning for dig.

Kan vi hjælpe dig?

Hos Advokatgruppen har vi erfaring med at rådgive medarbejdere med deres ansættelseskontrakt. Vi hjælper med at finde den bedste løsning for dig. Kontakt os for en gratis snak om din situation.


 

Hvad bør jeg overveje i ansættelseskontrakten?

Det er altid en god idé at have styr på ansættelseskontrakten, når du skal ansætte nye medarbejdere. En upræcis ansættelseskontrakt kan give anledning til konflikter. Du kan også få Advokatgruppen til at bistå med at udarbejde den helt rigtige type ansættelseskontrakt for den pågældende medarbejder.

Når du ansætter en ny medarbejder, bør du være opmærksom på, at ansættelseskontrakten stemmer overens med medarbejderens stillingstype. Hvis du ansætter en medarbejder på en periode over en måned og med en gennemsnitlig arbejdstid på over 8 timer om ugen, skal medarbejderen have en skriftlig ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten skal være givet til medarbejderen senest en måned efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Minimumskravene til ansættelseskontraktens indhold

Når du ansætter en ny medarbejder, har du pligt efter ansættelsesbevisloven at oplyse følgende som minimum i ansættelseskontrakten:

 1. Parternes navn og adresse
 2. Arbejdsstedet beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset
 6. Lønmodtagerens rettigheder iht. ferie
 7. Varigheden er opsigelsesvarsler eller oplysning af reglerne herom
 8. Den gældende eller aftalte løn som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdet påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og evt. kost og logi, samt oplysning om, hvornår lønnen udbetales
 9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 10. Oplysning om, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet, samt oplysning om hvilke parter, der har indgået overenskomsten eller aftalen, såfremt det er parter uden for virksomheden.

Væsentlige vilkår

I medfør af ansættelsesbevislovens § 2 har du desuden pligt til at oplyse en nyansat om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Du skal give oplysningerne senest en måned efter, at den nyansatte har påbegyndt arbejdet. Som eksempler på andre væsentlige vilkår kan nævnes vilkår om overarbejde, feriefridage, tavshedspligt, konkurrenceklausuler, kundeklausuler, pension, sygdom og prøvetid.

Ændring af ansættelsesvilkårene

Såfremt der skal ske ændring af ansættelsesvilkårene, skal du skriftligt varsle medarbejderen herom. Varslingen skal ske med medarbejderens opsigelsesvarsel. Når der sker en ændring af ansættelsesvilkårene, skal der ligeledes udleveres en opdateret ansættelseskontrakt eller et tillæg til kontrakten senest en måned efter ændringens ikrafttræden.

Kun væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet skal varsles med opsigelsesvarslet. Hvis der sker uvæsentlige ændringer i ansættelsesforholdet, skal der blot udleveres en opdateret ansættelseskontrakt eller et tillæg, hvoraf ændringerne fremgår senest en måned efter ændringernes ikrafttræden.

Sanktioner ved manglende iagttagelse af oplysningspligten

Hvis du ikke overholder den ovenfornævnte oplysningspligt, kan du risikere at skulle betale godtgørelse til medarbejderen, f.eks. hvis du har undladt at give medarbejderen en ansættelseskontrakt. Godtgørelsen kan udgøre op til 13 ugers løn og fastsættes under hensynstagen til sagens omstændigheder i øvrigt. Ved fastsættelsen af godtgørelsen vil der blive lagt vægt på, hvilken betydning den manglende oplysning har haft for medarbejderen. I det tilfælde at der foreligger skærpende omstændigheder, kan godtgørelsen forhøjes med helt op til 20 ugers løn. Skærpende omstændigheder kan f.eks. være, hvor du som arbejdsgiver bevidst har undladt at iagttage din oplysningspligt for at omgå den ansattes rettigheder.

Vær opmærksom på beskyttelsesreglerne i funktionærloven

Du bør være opmærksom, om din nye medarbejder er omfattet af funktionærloven. Hvis det er tilfældet, har medarbejderen nemlig en række særlige rettigheder som eksempelvis løn under sygdom, længere opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din nye medarbejder er omfattet, så kan du læse mere om beskyttelsesreglerne i funktionærloven lige her.

Overenskomst

En overenskomst er en aftale, der er indgået mellem én eller flere fagforeninger og arbejdsgivere, og denne fastlægger de overordnede ansættelsesvilkår.

Ansættelsesbevisloven fastsætter reglerne angående ansættelseskontrakter. Loven anvendes dog ikke, hvis virksomhedens pligt til at oplyse medarbejderen om ansættelsesforholdet ikke er reguleret ved en kollektiv overenskomst. Det betyder, at hvis der ikke er en overenskomst, skal du følge lovgivningens minimumskrav.

Timelønnede medarbejdere

Typeeksempler på timelønnede medarbejdere er studentermedhjælpere og tilkaldevikarer, der arbejder i et varieret timetal. En timelønnet medarbejder bliver kun lønnet for de timer, som medarbejderen arbejder. Det kan være en fordel frem for en fast månedsløn, der er uafhængig af antallet af arbejdstimer.

Du har som arbejdsgiver de samme forpligtelser over for timelønnede medarbejdere som dine øvrige ansatte. Det vil sige, at en timelønnet medarbejder også har krav på en ansættelseskontrakt.

Ansættelse af timelønnede medarbejdere kan ske efter både funktionærlovens regler og en kollektiv overenskomst.

Tidsbegrænset ansættelse

Når en medarbejder ansættes i en tidsbegrænset periode eller til løsning af en bestemt opgave, kan du afgrænse ansættelsesperioden. Det medfører således, at ansættelsesforholdet ophører, når perioden udløber, eller når opgaven er fuldført.

Som ovenfor nævnt har en medarbejder kun krav på en skriftlig ansættelseskontrakt, hvis medarbejderen er ansat i en periode på over en måned og med over 8 timers arbejdstimer ugentligt i gennemsnit. Vi anbefaler dig dog, selvom du ikke har pligt hertil, at du får udarbejdet en ansættelseskontrakt. Så er du sikker på, at du har på skrift, at ansættelsesforholdet kun er indgået for en periode. Lige så vel forebygger en ansættelseskontrakt uenigheder angående ansættelsesvilkårene.

Du bør være opmærksom på at få de almindelige opsigelsesgrunde i ansættelseskontrakten, selvom der er tale om et tidsbegrænset ansættelsesforhold. Dermed sikrer du dig, at både du og medarbejder kan opsige ansættelsesforholdet i den mellemliggende periode.

Klausuler

Du kan forhindre, at en medarbejder udsætter din virksomhed for uretfærdig konkurrence, når ansættelsesforholdet ophører, ved enten kunde- eller konkurrenceklausul.

En konkurrenceklausul forbyder medarbejderen i at blive ansat i en konkurrerende virksomhed eller selv starte en konkurrerende virksomhed. Således medfører en konkurrenceklausul begrænsninger for din medarbejder.

En kundeklausul forbyder medarbejderen at have erhvervsmæssig forbindelse med din virksomheds kunder samt forretningsforbindelser i en nærmere aftalt periode efter ansættelsesforholdets ophør. Det afskærer dog ikke medarbejderen fra at blive ansat i en konkurrerende virksomhed. Du kan læse mere om kundeklausuler lige her.

Du bør allerede inden ansættelsesforholdets begyndelse tage stilling til, om din nye medarbejder skal pålægges en konkurrence- og/eller kundeklausul. Det kan være en god idé, da det kan være svært at få en medarbejder til at acceptere at blive pålagt en konkurrence- og/eller kundeklausul efter, at ansættelsesforholdet er startet.

Skal vi gennemgå ansættelseskontrakten?

Hos Advokatgruppen bistår vi virksomheder med at gennemgå nye og eksisterende ansættelseskontrakter. Du er velkommen til at kontakte os på 70 10 13 30 for en uforpligtende samtale om din situation.