Fratrædelsesaftale

Hvad er en fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at medarbejderen fratræder på nærmere aftalte vilkår. En fratrædelsesaftale kan for parterne være en fredelig og værdig måde at afslutte et ansættelsesforhold på. En fratrædelsesaftale er således et alternativ til en opsigelse, men kan også indgås i forlængelse af en opsigelse eller bortvisning.

Hvorfor indgå i en fratrædelsesaftale?

Der kan være gode grunde til at ville indgå en fratrædelsesaftale. Det kan være at arbejdsgiveren ønsker at stille medarbejderen bedre, end han ville være stillet såfremt medarbejderen var blevet opsagt, eller det kan være at arbejdsgiveren er i tvivl om, hvorvidt hans opsigelse af medarbejderen ville være saglig.

Fordelen ved en fratrædelsesaftale er navnlig, at parterne selv kan fastsætte de nærmere vilkår for medarbejderens fratrædelse. Det kan f.eks. være spørgsmål som: Hvor lang skal opsigelsesperioden være? Skal medarbejderen fritstilles? Skal medarbejderen have en eventuel fratrædelsesgodtgørelse? En fratrædelsesaftale er således en mere fleksibel ordning, hvor parterne selv kan aftale, hvordan medarbejderens fratrædelse skal foregå.

Funktionærloven og fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler indgås ofte til ”fuld og endelig afgørelse”, hvilket som udgangspunkt medfører, at medarbejderen ikke efterfølgende kan rejse krav mod arbejdsgiveren for f.eks. usaglig afskedigelse. Såfremt medarbejderen er funktionær, er han dog beskyttet af en række regler i lovgivningen, som bevirker, at medarbejderen ikke kan stilles ringere end efter loven. Fratrædelsesaftaler stiller dog oftest medarbejderen bedre end såfremt medarbejderen var blevet opsagt, men er omvendt betinget af, at medarbejderen giver afkald på at kunne rejse krav mod arbejdsgiveren.

En skabelon til fratrædelse er ikke en god idé

En fratrædelse er ikke identisk med en anden. Da medarbejderen fratræder på nogle nærmere aftalte vilkår, kan en skabelon aldrig blive en god løsning. En fratrædelse kan involvere følelser, og der kan være behov for begge parter at få afsluttet ansættelsesforholdet på fredsommelig vis. En skabelon vil ikke kunne opfylde de behov, som en individuel aftale for den fratrædende medarbejder kræver.

    fratrædelsesaftale medarbejder fratrædelsesaftale virksomhed


Bør jeg indgå en fratrædelsesaftale med min arbejdsgiver?

Du og din arbejdsgiver kan indgå en aftale om, at du fratræder på nærmere bestemte vilkår. En såkaldt frivillig fratrædelsesaftale. En fratrædelsesaftale er altså et alternativ til en opsigelse, men kan dog også indgås i forlængelse af en opsigelse eller bortvisning. En fratrædelse giver anledning til spørgsmål om eksempelvis opsigelsesperiode, fritstilling og fratrædelsesgodtgørelse. Sådanne spørgsmål vil du selv have indflydelse på ved en fratrædelsesaftale, da denne er en mere fleksibel ordning. En fratrædelsesaftale er derfor et godt alternativ til en opsigelse, hvis du forventer at blive afskediget.

En fratrædelse kan eksempelvis være begrundet i stress eller sygdom. Det kan være hensigtsmæssigt i denne situation at blive enig med din arbejdsgiver om, hvordan fratrædelsen skal forløbe. Det er en fordel at vælge en fratrædelsesaftale, da du og din arbejdsgiver selv kan fastsætte vilkårene for din fratrædelse. På denne måde kan I bedst sikre jer, at afslutningen på dit ansættelsesforhold sker fredeligt og værdigt.

Hvis der på din arbejdsplads er afskedigelsesrunder, er der ofte i første afskedigelsesrunde mulighed for at indgå en frivillig fratrædelse. En frivillig fratrædelsesordning vil på den ene side gribe de medarbejdere, som alligevel ønsker at forlade arbejdspladsen. På den anden side nedbringer den frivillige fratrædelsesordning antallet af afskedigelser af medarbejdere, som fortsat ønsker at være på arbejdspladsen.

Beder du om en frivillig fratrædelse, men din arbejdsgiver ønsker at beholde dig, er det selvfølgelig arbejdsgiveren, som bestemmer.

Har jeg ret til dagpenge?

Din ret til dagpenge ved en fratrædelsesaftale afhænger af, om fratrædelsen er begrundet i dine eller din arbejdsgivers forhold.

Hvis fratrædelsen skyldes dine forhold, vil det som hovedregel medføre, at du bliver underlagt af en karantæneperiode hos din a-kasse på 3 uger. I denne periode vil du ikke være berettiget til dagpenge. Det kan derfor give anledning til konflikt med a-kasserne, hvis fratrædelsesaftalen skyldes ”samarbejdsvanskeligheder”. Det kan nemlig ikke udelukkes, at samarbejdsvanskelighederne skyldes dine forhold, og det vil i så fald medføre karantæneperiode.

Hvis fratrædelsesaftalen er indgået i forbindelse med en afskedigelsesrunde, skal du sørge for, at det fremgår af fratrædelsesaftalen. Du skal således sikre dig, at fratrædelsen opfylder betingelserne for uforskyldt ledighed i forhold til din a-kasses regler.

Som regel indebærer en frivillig fratrædelse ekstra økonomiske goder, fx økonomisk godtgørelse eller penge til uddannelse. Sådanne økonomiske goder påvirker ikke din ret til dagpenge. Vær dog opmærksom på, at hvis fratrædelsesgodtgørelsen træder i stedet for løn, vil den blive fratrukket i dine dagpenge. Hvis godtgørelsen derimod har karakter af erstatning for, at du er blevet usagligt opsagt, vil godtgørelsen ikke blive fratrukket.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du bør være opmærksom på dine rettigheder, når du indgår en fratrædelsesaftale. Ligesom ved en normal opsigelse bør du være opmærksom på en række rettigheder i fratrædelsesaftalen. Du skal derfor sikre dig, at du ikke stilles ringere, end hvis der forelå en opsigelse. Det gælder eksempelvis forhold som opsigelsesvarsel og opsigelsesperiodeferie, fratrædelsesgodtgørelse samt bonusser og andre løngoder.

Hvis du er funktionær, gælder de almindelige opsigelsesvarsler efter funktionærloven som minimum. Hvis du er timelønnet, er det overenskomstens varsler, der er gældende. Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du i opsigelsesperioden bliver fristillet, så du ikke skal møde ind på arbejde.

Skal vi give din fratrædelsesaftale et juridisk gennemtjek?

Vi anbefaler dig at få din fratrædelsesaftale til et juridisk gennemtjek. Vores advokater er en del af Advokatgruppen og er specialister i arbejdsret og ansættelsesret. Vi hjælper dig med at undgå, at du ikke stilles ringere. Kontakt os for en gratis vurdering af din sag.


Hvorfor bør jeg overveje en fratrædelsesaftale

Hvad er forskellen på en fratrædelsesaftale og en opsigelse?

En frivillig fratrædelsesaftale er et alternativ til en opsigelse. Her indgår du og din arbejdstager aftale om, at arbejdstageren fratræder på nærmere bestemte vilkår. En opsigelse kan være forbundet med noget emotionelt og er ikke altid rart at skulle igennem som arbejdsgiver. Du kan også have et ønske om at give arbejdstageren en gunstig afsked som tak for en flot arbejdsindsats. En fratrædelsesaftale giver dig mulighed for, i fællesskab med din arbejdstager, at afslutte ansættelsesforholdet fredsommeligt og værdigt, ligesom du kan få afsluttet ansættelsesforholdet endeligt uden risiko for efterfølgende krav fra din medarbejder eller dennes fagforening.

Hvad gælder for ansatte omfattet af funktionærloven?

I dag ansattes mange på funktionærlignende vilkår. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om arbejdstager har nogle særlige minimumsrettigheder i medfør af funktionærloven. Du kan læse mere om beskyttelsesreglerne i funktionærloven lige her.

Hvis arbejdstager er funktionær, er der som udgangspunkt fortsat aftalefrihed, men hvis fratrædelsesaftalen fremstår urimelig, kan den tilsidesættes. Eksempelvis hvis fratrædelsesaftalen kun tilgodeser dig som arbejdsgiver. Da en fratrædelsesaftale har karakter af et alternativ til en opsigelse, risikerer du at blive mødt med et godtgørelseskrav ved en usaglig opsigelse.

Fratrædelsesaftaler i forbindelse med afskedigelsesrunder

Hvis din virksomhed er nødsaget til at foretage afskedigelsesrunder, bør du ligeledes overveje muligheden for en frivillig fratrædelsesordning.

Med en frivillig fratrædelsesordning sikrer du dig på den ene side at opfange medarbejdere, der alligevel ønsker at forlade virksomheden. På den anden side nedbringer du antallet af afskediget medarbejdere, som fortsat ønsker at være i virksomheden.

Hvad bør jeg være opmærksom på?

Det er som udgangspunkt dig og din arbejdstager, som selv fastsætter de nærmere vilkår for fratrædelsen. Det er således også jer, som skal tage stilling til forhold som eksempelvis:

  • hvornår arbejdstageren skal fratræde sin stilling,
  • muligheden for fritstilling,
  • fratrædelsesgodtgørelse,
  • tilbagelevering af personalegoder,
  • afholdelse af ferie

Du bør ligeledes være opmærksom på, at er i fratrædelsesaftalen kan aftales en konkurrence– og/eller en kundeklausul. Du kan også få indskærpet arbejdstagerens loyalitets- og tavshedspligt.

Hvis din arbejdstager får nyt job inden fratrædelsen, bør du få aftalt modregning i lønnen.

Har du brug for rådgivning?

Hos Advokatgruppen står vi klar til at hjælpe dig med en fratrædelsesaftale. Vi har specialister i ansættelses- og arbejdsret. Hvis du har spørgsmål til en fratrædelsesaftale, så kontakt os endelig.