Løn under sygdom

Medarbejderens sygdom er det man betegner som lovligt forfald. Medarbejderen er ved sygdom berettiget til at blive hjemme uden at det som udgangspunkt får ansættelsesretlige konsekvenser for ham.

Retten til løn under sygdom afhænger dels af, hvordan den pågældende medarbejder er ansat, dels om medarbejderen er omfattet af funktionærloven, overenskomst eller individuel ansættelseskontrakt.

Funktionærer har ret til fuld løn under sygdom. Hvis medarbejderen ikke er funktionær, vil retten til løn under sygdom afhænge af, hvad der er aftalt i en overenskomst eller individuel ansættelseskontrakt. Såfremt medarbejderen ikke har ret til løn under sygdom, kan medarbejderen få sygedagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Hvis medarbejderen bliver ramt af sygdom, er medarbejderen underlagt en underretningspligt. Medarbejderen skal hurtigst muligt give besked til arbejdsgiveren og det er oftest fastsat i enten personalehåndbogen eller i ansættelseskontrakten, hvornår og hvordan underretning nærmere skal ske, samt hvordan medarbejderen i øvrigt skal forholde sig ved sygdom.

Hvis medarbejderen alene rammes af ”almindelig” sygdom, hvor han eksempelvis kun er fraværende i et par dage, giver det sjældent anledning til problemer. Arbejdsgiveren kan altid kræve dokumentation for medarbejderens sygdom, hvor behovet herfor dog navnlig opstår, hvis medarbejderen er fraværende i en længere periode. Arbejdsgiveren kan kræve, at medarbejderne skriver under på en tro- og loveerklæring eller indhenter forskellige former for lægeerklæringer, ligesom medarbejderen er forpligtet til at deltage i samtaler med arbejdsgiveren.

Ved medarbejderens længerevarende sygdom er der tillige en række procedurer der kan eller skal følges: Arbejdsgiveren kan efter 14 dages sygdom for funktionærer, kræve en såkaldt varighedserklæring, hvori medarbejderens læge skønner, hvor lang tid sygemeldingen forventes at vare. Arbejdsgiveren skal indkalde medarbejderen til en samtale inden fire uger fra medarbejderens første sygedag med henblik på at få drøftet, hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage. Hvis medarbejderen er syg gennem en længere periode, er det en god idé, at parterne får struktureret et forløb til at håndtere medarbejderens sygdom og får afklaret, hvorvidt det forventes at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet eller ej.

Da sygdom er lovligt forfald, kan medarbejderen som udgangspunkt ikke afskediges alene pga. sygdom. Der findes dog i funktionærloven en ”120-dages-regel”, som medfører, at arbejdsgiveren kan afskedige medarbejderen med forkortet varsel, såfremt han har haft 120 dages betalt fravær inden for en periode på 12 måneder.

Det er vigtigt at være ekstra opmærksom på sygdom når det f.eks. relaterer sig til graviditet og handicap, idet der er nogle særlige regler, der gælder i disse situationer, hvorfor det altid anbefales at søge juridisk bistand i den forbindelse.