Loyalitetspligt på arbejdspladsen

Loyalitetspligt på arbejdspladsen – Hvad betyder det?

Når man er ansat i en virksomhed, er man som arbejdstager forpligtet til at være loyal overfor sin arbejdsgiver. Loyalitetspligten opstår således, når to personer indgår en arbejdsretlig relation som arbejdstager og arbejdsgiver. En medarbejder som er underlagt en loyalitetspligt, skal derfor – i vist omfang – tage hensyn til sin arbejdsgivers interesser.

Er du i tvivl om du eller en af dine medarbejdere har tilsidesat sin loyalitetspligt? Læs med herunder, for at blive klogere på, hvad loyalitetspligten indebærer samt hvilke sanktioner du kan anvende eller blive mødt med, hvis loyalitetspligten tilsidesættes.

Hvad omfatter loyalitetspligten?

Som udgangspunkt indebærer loyalitetspligten, at en medarbejder ikke må opføre sig på en måde, som direkte eller indirekte skader virksomheden. Loyalitetspligten følger ikke af direkte lovgivning, men gælder i stedet som en almindelig og uskreven regel. Det betyder også, at det kan være svært at fastlægge omfanget af loyalitetspligten. Retspraksis har dog fastlagt nogle tilfælde, som er omfattet. Som eksempler herpå kan nævnes:

  • Arbejde for en konkurrerende virksomhed.
  • Kritik af virksomheden på sociale medier.
  • Trusler om illoyal adfærd.
  • Forsøg på at få kollegaer til at sige op.

Hvor længe gælder loyalitetspligten?

Som udgangspunkt er loyalitetsforpligtelsen sammenfaldende med vederlagsforpligtelsen. Det vil sige, at en medarbejder er forpligtet til at være loyal over for arbejdsgiveren, så længe arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale løn. Loyalitetspligten gælder således også i en opsigelsesperiode, herunder de situationer, hvor en arbejdstager bliver suspenderet eller fritstillet.

I særlige tilfælde kan loyalitetspligten dog strække sig til også at gælde efter ansættelsesforholdets ophør. Det kan være i situationer, hvor ansættelseskontrakten indeholder klausuler om tavshedspligt. Det kan dog også omfatte de situationer, hvor den udviste adfærd efter ansættelsesforholdets ophør, strider mod markedsføringsloven eller lov om forretningshemmeligheder.

Hvad skal jeg være opmærksom på som ansat?

Du bør være særlig opmærksom på indholdet af din ansættelseskontrakt, da der kan være indskrevet klausuler, der sætter begrænsninger for forskellige typer af handlinger eller undladelser. Det kan eksempelvis være en klausul om tavshedspligt eller en konkurrenceklausul.

Hvis du har modtaget sanktioner af din arbejdsgiver på grund af illoyal adfærd, bør du overveje, om der er proportionalitet mellem den udviste adfærd og den modtagne sanktion. En arbejdsgiver har mulighed for at sanktionere illoyal adfærd, men sanktionen må ikke række videre end hvad der er proportionalt. Det vil sige, at din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke må bortvise dig, hvis adfærden kunne rettes ved en simpel advarsel eller påtale.

Hvornår er loyalitetspligten tilsidesat?

Som nævnt ovenfor, kan det være svært at fastslå præcis hvornår en arbejdstager har overskredet sin loyalitetspligt. Det hænger sammen med, at loyalitetspligtens indhold kan variere alt efter ansættelsesforhold. Det kan afhænge af, om der er tale om en privat eller offentlig ansættelse, og om arbejdsgiveren i ansættelseskontrakten har udstedt generelle retningslinjer eller direkte indskærpet loyalitetspligten.

Hvad siger praksis?

I en nyligt afsagt dom ved Vestre Landsret (U 2022.2616), blev det fastslået at en ansat medarbejder havde handlet groft illoyalt ved at registrere arbejdstid, som ikke var præsteret. Arbejdsgiveren fik derfor medhold i, at bortvisningen af medarbejderen var berettiget.

En arbejdstager må heller ikke modarbejde en virksomhed, ved at tage konkurrerende arbejde. Østre Landsret har i 2012 (2012.825) fastlagt, at en medarbejdes deltagelse i interviews som følge af tiltræden af en stilling i en konkurrerende virksomhed i fritstillingsperioden udgjorde illoyal adfærd. Arbejdsgiveren kunne derfor bortvise medarbejderen. Landsretten lagde vægt på, at medarbejderen havde forpligtet sig til ikke at arbejde for en konkurrerende virksomhed, før opsigelsesperioden var udløbet.

Dine reaktionsmuligheder som arbejdsgiver

Hvis en medarbejder handler illoyalt på arbejdspladsen og dermed tilsidesætter loyalitetspligten, kan du som arbejdsgiver sanktionere den ansatte. Det kan ske i form af påtale, advarsel, afskedigelse eller – i værste fald – bortvisning.

Før din virksomhed kan sanktionere en medarbejder, må der foreligge illoyal adfærd i et vist omfang. Det er derfor vigtigt, at du og din virksomhed sikrer sig, at den valgte sanktion er proportional. Det skyldes, at du som virksomhed ikke må sanktionere dine ansatte hårdere end nødvendigt.

Det kan være en skærpende omstændighed, at der er tale om en medarbejder i en højtstående stilling, at der sker brud på virksomhedens retningslinjer eller at der har været en særlig hensigt med adfærden.

På den anden side, kan det være en formidlende omstændighed, hvis du som arbejdsgiver har handlet passivt og ikke har skredet ind overfor tidligere hændelser.

Kontakt os i dag

Er du i tvivl om du eller din medarbejder har tilsidesat sin loyalitetspligt? Vores advokater i Advokatgruppen er specialister inden for arbejds- og ansættelsesret, og vi kan bistå dig, uanset om du er arbejdstager eller arbejdsgiver. Kontakt os i dag til en uforpligtende snak om din situation.