Nye barselsorlovsregler

Mange familier og ventende forældre har skullet sætte sig ind i de nugældende regler om barsel og forholde sig til, hvordan barslen skal fordeles mellem hhv. far og mor, mor og medmor osv. Den 26. oktober 2021 blev der indgået en politisk aftale om nye barselsorlovsregler, der implementerer orlovsdirektivet (EU-direktiv 2019/1158 af 20. juni 2019).

Den nye orlovsmodel er trådt i kraft den 2. august 2022. Dvs. man som udgangspunkt er omfattet af den nye orlovsmodel, hvis barnet fødes den 2. august 2022 eller senere.

EU’s direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner

Den 2. august 2022 har Danmark implementeret EU’s direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner.

Formålet med direktivet er imidlertid at forbedre adgangen til ordninger for opnåelse af balance mellem arbejdsliv og privatliv, herunder barsel, for forældre og omsorgspersoner. Direktivet er bl.a. rettet mod at få flere mænd til at tage familierelateret orlov, og at kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet derved øges. Dvs. det nye direktiv tilskynder mænd og kvinder at påtage sig en lige stor del af de familiemæssige forpligtelser.

Skal sikre ligestilling

Forældrene har tilsammen ret til 48 ugers orlov efter fødslen, ligesom de har haft tidligere, men den nye model ændrer på øremærkningen af orloven. Øremærkning betyder imidlertid, at man ikke kan overdrage orloven til en anden forælder eller andre, hvorfor forælderen kun selv kan afholde den orlov, der er øremærket til denne. Afholder forælderen ikke den øremærket barselsorlov, bortfalder den.

Den nye orlovsmodel giver hver forælder ret til 24 ugers orlov efter fødslen, hvor to af ugerne skal holdes i forbindelse med fødslen.

Er en forælder lønmodtager, har denne mulighed for at overdrage 13 uger til den anden forælder, mens de 9 af ugerne er øremærket, og kan ikke overdrages. Det betyder også, at selvstændige, studerende, ledige osv. ikke er omfattet og kan således vælge at overdrage op til 22 uger til den anden forælder, nemlig 9 + 13.

 

Til illustration:

Når begge er lønmodtagere:

Arbejdsret.dk- Barselsregler

 

Når mor er lønmodtager, og far er selvstændig:

Arbejdsret.dk- Barselsregler

 

Når mor er selvstændig, og far er lønmodtager:

Arbejdsret.dk- Barselsregler

 

Når begge er selvstændige:

Arbejdsret.dk- Barselsregler

De hidtidige regler indtil den 2. august 2022

Indtil den 2. august 2022, har forældrene samlet set ret til 52 ugers orlov, der fordeler sig i forskellige orlovsperioder:

  • 4 ugers graviditetsorlov forbeholdt moderen forud for den fastsatte terminsdato
  • 14 ugers barselsorlov efter fødslen til moderen, hvor der er både ret og pligt for moderen til at afholde to af ugerne
  • 2 ugers fædreorlov til faderen/medmoderen
  • 32 ugers forældreorlov til den ene eller anden forælder

Hvilke regler gælder for mig?

Den nye orlovsmodel gælder for de forældre, hvis barn er født den 2. august eller senere. Det betyder, at hvis dit barn er født inden denne dato, vil de regler som gjaldt på dette tidspunkt fortsat gælde for hele din barselsperiode.

Se i afsnittet ovenfor, for at lære mere om de regler der gælder for dig, som har født inden 2. august 2022.

Ny omsorgsorlov

Udover de nye barselsregler, er nye regler om omsorgsorlov ligeledes trådt i kraft den 2. august 2022. Disse regler giver lønmodtagere mulighed for at afholde 5 årlige omsorgsdage af særlige familiemæssige årsager.

Har du lyst til at læse mere herom og finde ud, om disse regler gælder for dig? Så klik her

Læs mere om de gældende barselsregler her.

Nye orlovsregler for soloforældre og sociale forældre

Hvor der kun er én forælder

Hvor der kun er én forælder, har denne ret til samme orlov som i dag, nemlig 46 uger efter fødslen. Uanset om forælderen er eller ikke er lønmodtager. Derudover medfører de nye orlovsregler, at solofædres og solomødres orlovsperiode ligestilles sådan, at begge har ret til at holde 46 ugers orlov.

Yderligere kan soloforældre fra den 1. januar 2024 overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem, f.eks. en bedsteforælder.

Arbejdsret.dk- Barselsregler

LGBT+-familier

De nye orlovsregler forbedrer LGBT+-familiers orlovsmuligheder væsentligt. Fra den 1. januar 2024 bliver det muligt for begge af barnets retlige forældre mulighed for at overdrage de uger, der ikke er øremærket til sociale forældre.

Med sociale forældre forstås:

  • Den retlige forælders ægtefælle
  • Den retlige forælders samlevende
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet

Har du brug for juridisk rådgivning?

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver er opmærksom på de gældende regler for barsel. En ny barselsmodel vil betyde for mange virksomheder, at der skal ske ændringer i deres barselspolitikker. Vi er en del af Advokatgruppen og er altid opdateret i det nyeste lovstof. Vi tilbyder juridisk rådgivning ved udfærdigelse af interne arbejdspolitikker med høj kvalitet og faglighed. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig.