Det psykiske arbejdsmiljø | Arbejdsgiver

Et sundt psykisk arbejdsmiljø er dit ansvar

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for en god arbejdsplads. Det gælder både de fysiske såvel psykiske kår. Det er din pligt som arbejdsgiver at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Vi hjælper dig her med et overblik over de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø.

Påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø

Påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø er psykosociale påvirkninger i arbejdet. Det er dit ansvar, at arbejdet kan planlægges, tilrettelægges og udføres, så der ikke opstår belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. De påvirkninger, som kan opstå i det psykiske arbejdsmiljø, skal være fuldt forsvarlige på kort såvel som på lang sigt. Du skal således iværksætte effektive tiltag, så dine ansattes fysiske eller psykiske sundhed ikke forringes.

Du bør derfor foretage en forsvarlig indretning af selve arbejdsstedet. Ligeledes bør den enkelte medarbejder have mulighed for støtte i arbejdet, herunder både ledelsesmæssig og kollegial støtte.

Din medarbejder skal have den nødvendige oplæring i anvendelsen af tekniske hjælpemidler, der skal være egnede eller tilpassede til arbejdet. Er arbejdet forbundet med ulykkes- og sygdomsrisici, er det din pligt at oplyse medarbejderen om dette.

Stor arbejdsmængde og uklare krav

Det kan være skadeligt for det psykiske arbejdsmiljø, hvis arbejdsmængden er for stor. Et for højt tidspres kan også indebære en risiko for både sikkerheden og sundheden. Sørg derfor for, at der er en balance mellem det arbejde, der skal udføres, og den afsatte tid til udførelsen.

Du bør være opmærksom på, at der ikke må forekomme uklare eller modstridende krav i arbejdet. Med andre ord må der ikke være krav i arbejdet, som ikke fremstår tydelige eller er uforenelige, uanset om det vedrører arbejdsopgaver, arbejdsmetoder, rollefordeling, kvalitetsniveau, arbejdsfunktion, arbejdstempo eller arbejdstid.

Hvis arbejdet har med mennesker at gøre

Indebærer din medarbejders arbejdsopgaver direkte eller indirekte kontakt med mennesker, eksempelvis borgere eller kunder, hvor kontakten stiller høje til det menneskelige aspekt?

I nogle sammenhænge kan det eksempelvis være nødvendigt at håndtere menneskers følelser, skjule sine egne tanker, eller tilpasse sin adfærd.

I disse tilfælde skal du, som arbejdsgiver, tilrettelægge arbejdet sådan, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Krænkende handlinger

Som arbejdsgiver har du ansvaret for at forebygge risikoen for mobning. Arbejdspladsen skal have et chikanefrit og trygt arbejdsmiljø. Således må krænkende handlinger ikke forringe de ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt.

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet, og hvor den eller de forurettede også opfatter adfærden som nedværdigende.

Du har således pligt til at iværksætte effektive tiltag, som hindrer en forringelse af arbejdstagernes fysiske eller psykiske sundhed.  Du kan desuden læse vores artikel om chikane på arbejdspladsen lige her.

Almindelig udøvelse af ledelse, kollegial feedback og tilsvarende er selvsagt ikke krænkende handlinger.

Vold

Når personer, der ikke er medarbejder eller arbejdsgiver, eksempelvis borgere eller kunder, udøver vold mod en medarbejder, og hvor volden har relation til medarbejderens arbejde, kaldes det arbejdsrelateret vold.

Vær opmærksom på, at vold ikke skal være udøvet i arbejdstiden for at være af arbejdsrelateret karakter. Det betyder, at arbejdsrelateret vold både kan ske i og uden for arbejdstiden.

  • Husk at vold ikke kun foregår fysisk, det kan også være psykisk, som f.eks. trusler eller anden krænkende adfærd, chikane m.v.

Det er dit ansvar at planlægge arbejdet, så det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er forsvarligt i forhold til risikoen for arbejdsrelateret vold.

Er der risiko for arbejdsrelateret vold, skal du sørge for, at din medarbejder har mulighed for at komme i sikkerhed i tilfælde af voldsepisoder eller tilløb hertil. Ligeledes er det dit ansvar at forebygge arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. Der skal ved vurderingen af de nødvendige tiltag til forebyggelse af arbejdsrelateret vold, både inden og uden for arbejdstiden, lægges vægt på:

  • Hvor høj sandsynlighed der er for, at der kan opstå arbejdsrelateret vold
  • Karakteren af den vold, som kan opstå
  • Hvilke forebyggende tiltag, der allerede er iværksat af arbejdsgiver

Din medarbejder skal desuden vejledes i en hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder eller tilløb hertil. Til brug for vejledningen skal du sikre, at der er nogle klare retningslinjer for håndteringen, også uden for arbejdstid.

Sanktion

Manglende iagttagelse af bestemmelserne i lov om arbejdsmiljø, kan blive dyrt for dig som arbejdsgiver. En overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf og i meget grelle tilfælde fængselsstraf i op til 2 år.

Ligeledes risikerer du som arbejdsgiver at få en bøde, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes som forsætlig (med vilje) eller uagtsom. Det er blot en betingelse for bødeansvar, at overtrædelsen har forbindelse til en eller flere personer, som er knyttet til virksomheden. Det kan også være en forbindelse til virksomheden selv.

Har du brug for rådgivning?

Vores specialister er en del af Advokatgruppen, og vi har stor erfaring med arbejdsret. Du har altid velkommen til at kontakte en af vores erfarne advokater til en uforpligtende samtale om din situation.