Retsstilling ved virksomheds­overdragelse

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når en virksomhed eller en del af denne overdrages til en anden virksomhed. Det kan både være hele virksomheden eller en afdeling som overdrages.

fratrædelsesaftale medarbejder advokat arbejdsret ansættelsesret medarbejder advokatgruppen horsens fredericia århus  fratrædelsesaftale virksomhed arbejdsret advokat horsens fredericia århus

 

 


Jeg er medarbejder

Når en virksomhed overdrages til en ny ejer, kommer der pludseligt en tredje part ind i ansættelsesforholdet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dine rettigheder som medarbejder.

Mine rettigheder som medarbejder

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, kan der opstå tvivl om, hvilke rettigheder man har som medarbejder. Udgangspunktet er, at en medarbejder efter en virksomhedsoverdragelse har de samme rettigheder som inden overdragelsen. Det omfatter blandt de rettigheder som må fremgå af ansættelseskontrakten. Det kan eksempelvis være anciennitet og lønvilkår, men også aftaler om fri bil og lignende skal overholdes. Det vil sige, at disse vilkår forbliver uændret.

Du skal have besked i rimelig tid

Det fremgår af virksomhedsoverdragelsesloven (VOL), at du som medarbejder skal have besked om virksomhedsoverdragelsen inden rimelig tid. Din arbejdsgivers informationspligt omfatter:

  • datoen for overdragelsen
  • årsagen til overdragelsen og
  • eventuelle økonomiske, juridiske og sociale følger ved overdragelsen

Skal man tåle at få en ny arbejdsgiver?

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, vil du som medarbejder få en ny arbejdsgiver. Som medarbejder har du ikke mulighed for at modsætte dig selve overdragelsen, så du må som udgangspunkt tåle at få en ny arbejdsgiver. Hvis ikke det er en holdbar løsning for dig, kan du i stedet vælge at opsige din stilling. Opsigelsen vil følge det opsigelsesvarsel som fremgår af din ansættelseskontrakt.

Er du blevet opsagt?

Er du blevet opsagt i din stilling som følge af, at den virksomhed du er ansat i, er blevet overdraget? Du er som medarbejder beskyttet mod opsigelse som følge af en virksomhedsoverdragelse.

Det er dog ikke ensbetydende med, at din arbejdsgiver aldrig kan opsige medarbejdere ved en virksomhedsoverdragelse. Det er nemlig muligt i de tilfælde, hvor opsigelsen er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold. Din arbejdsgiver skal dog være opmærksom på, at udvælgelsen af hvem der bliver og hvem der opsiges, tilsvarende skal være saglig.

Hvis du er i tvivl om din opsigelse har været saglig, så udfyld kontaktformularen nedenfor, så hjælper vi dig videre i din sag. Første opkald er altid gratis.

Skal jeg have en ny ansættelseskontrakt?

Ved en virksomhedsoverdragelse er din nye arbejdsgiver forpligtet til at udstede nye ansættelseskontrakter. Det kan både ske ved tillæg til den eksisterende kontrakt, eller ved at lave helt nye ansættelseskontrakter.

Advokatgruppen står klar til at hjælpe dig

Har du nogle spørgsmål til dine rettigheder som medarbejder? Vi står klar til at hjælpe dig! Vi er en del af Advokatgruppen, og vores advokater er specialister inden for arbejds- og ansættelsesret. Udfyld vores kontaktformular her for at blive ringet op af en fra vores team. Du er også velkommen til at kontakte os på 70 10 13 30.


Jeg er arbejdsgiver

Står din virksomhed overfor en virksomhedsoverdragelse? Inden I når så langt, så er der en række forhold som din virksomhed skal være opmærksom på. Det gælder både, hvis du køber eller sælger en virksomhed.

Du har informations- og høringspligt

Det følger af lov om virksomhedsoverdragelse (VOL), at du som arbejdsgiver har informations- og høringspligt overfor dine ansatte.

Informationspligten indebærer, at du inden rimelig tid skal oplyse dine medarbejdere om dato og årsag for overdragelsen samt medarbejdernes juridiske, økonomiske og sociale følger ved overdragelsen. Omvendt omfatter høringspligten en pligt for dig til at forhandle med medarbejderne.

Informations- og høringspligten gælder for dig uanset, om du er overdrager eller erhverver af virksomheden. Hvis disse pligter ikke overholdes, kan du blive sanktioneret med bøde.

Skal du opsige en medarbejder?

Hvis du ønsker at opsige en medarbejder, kræver det som udgangspunkt en saglig begrundelse. En virksomhedsoverdragelse er ikke i sig selv en saglig begrundelse, og man kan derfor ikke opsige medarbejder alene under henvisning til overdragelsen.

Det er dog ikke ens betydende med, at det er umuligt at opsige en eller flere medarbejdere i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Det er nemlig muligt at opsige en medarbejder, hvis opsigelsen er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold.

Hvorvidt en opsigelse kan siges at være ”rimelig”, kan være svær at vurdere. Rimelighedsbedømmelsen foretages som udgangspunkt på samme måde, som ved almindelige opsigelser. En opsigelse som følge af, at der nu er for mange medarbejdere i virksomheden vil som udgangspunkt være saglig.

Det er dog vigtigt at være særligt opmærksom på, at udvælgelsen af, hvem der bliver i virksomheden og hvem der opsiges, også skal være saglig. Det kan eksempelvis være ud fra performancebetragtninger. Man skal således sikre sig, at udvælgelsen ikke sker ud fra usalige kriterier, da du som arbejdsgiver vil risikere, at opsigelsen er usaglig, selvom der er et overtal af medarbejdere i virksomheden. Det skyldes, at du ikke må ”håndplukke” specifikke medarbejdere fra den tidligere virksomhed, for at opsige de resterende.

Hvis du påtænker at opsige medarbejdere i din virksomhed, anbefaler vi, at du rådfører dig med en advokat, inden du gennemfører opsigelsen. På den måde kan vi vurdere den konkrete situation, og give dig en detaljeret og specifik rådgivning.

Hvornår kan jeg som arbejdsgiver blive mødt med krav fra de ansatte?

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, vil erhververen (køberen) indtræde i overdragerens (sælgeres) ansættelsesforhold. Det betyder, at eventuelle tvister efter overdragelsen vil blive rettet mod den nye ejer af virksomheden (erhververen).

Hvis kravet imidlertid er opstået før virksomhedsoverdragelsen, vil det som udgangspunkt være overdrageren som hæfter for kravet.

Erhververen indtræder kun i de ansættelsesforhold som består på overdragelsestidspunktet. Det betyder, at erhververen ikke træder i ansættelsesforhold, hvor medarbejdere er opsagt og fratrådt inden overdragelsen. Tilsvarende gælder i den situation, hvor en medarbejder er fritstillet med virkning inden virksomhedsoverdragelsen.

Forholdet mellem erhververen og overdrageren

Når erhververen indtræder i overdragerens forpligtelser over for de ansatte, bliver overdrageren på tilsvarende vis frigivet for disse forpligtelser.

I det praktiske liv, vil det interne forhold mellem erhververen og overdrageren ofte være reguleret af en overdragelsesaftale. Det vil sædvanligvis fremgå af denne overdragelsesaftale, at overdrageren hæfter for de krav som er opstået inden virksomhedsoverdragelsen. Tilsvarende vil erhververen hæfte for de krav, som er opstået efter virksomhedsoverdragelsen.

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af en overdragelsesaftale? Det kan vi også hjælpe med! Vores advokater hos Advokatgruppen er også specialister i selskabsret. Du kan se mere på vores specialhjemmeside www.selskabsret.dk eller udfylde vores kontaktformular her, så ringer vi dig op. Først samtale er altid gratis.

Kan jeg ændre aftaler mellem den tidligere arbejdsgiver og de ansatte?

Som nævnt ovenfor vil erhververen af virksomheden indtræde i overdragerens forpligtelser over for den ansatte. I den forbindelse opstår der et spørgsmål om, hvilke muligheder erhververen har, hvis han ikke kan eller vil indtræde i de eksisterende aftaler mellem overdrageren og den ansatte.

Såfremt overdrageren har indgået en aftale med den ansatte om (eksempelvis) fri bil, skal erhververen også overholde sådan aftale. Erhververen kan dog have en interesse i ikke at indtræde i denne aftale. I den situation kan erhververen opsige aftalerne med medarbejderens personlige opsigelsesvarsel – Dog med den risiko, at medarbejderen anser dette for en opsigelse af hele ansættelsesforholdet.

Skal der laves en ny ansættelseskontrakt?

Efter lov om ansættelsesbeviser, skal du som arbejdsgiver udstede nye ansættelsesbeviser i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Det kan både ske ved udarbejdelse af helt nye ansættelsesbeviser eller ved at udstede et tillægsbevis til de eksisterende kontrakter.

Din identitet som arbejdsgiver skal klart fremgå af dette tillæg. Det samme gælder, hvis medarbejderens arbejdssted skifter adresse eller lignende.

Advokatgruppen hjælper dig

Står du midt i en virksomhedsoverdragelse? Vores Advokater er en del af Advokatgruppen, og vi er specialister inden for selskabs-, arbejds- og ansættelsesret. Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt os i dag. Du kan udfylde vores kontaktformular her, og så hører du fra os. Første samtale er altid gratis.