Tidsbegrænset ansættelse

Det bliver mere og mere populært at ansætte medarbejdere i en tidsbegrænset periode, f.eks. i form af projektansættelser, hvor kontrakten udløber, når projektet er afleveret

Hvad er en tidsbegrænset ansættelse?

Den grundlæggende forskel på en fastansættelse og en tidsbegrænset ansættelse er, at ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel, når den aftalte dato nås, eller den aftale opgave er løst. Der kan være flere fordele ved at tidsbegrænse en medarbejders ansættelsesforhold. Det kan f.eks. tænkes, at en virksomhed har brug for en særlig kompetence til at løse en specifik opgave af en ekstern i en tidsbegrænset periode. Det kan også være en fordel at tidsbegrænse en ansættelse i forbindelse med et vikariat grundet barsel eller sygdom.

Det er vigtigt at være opmærksom på de ansættelsesretlige regler i loven om tidsbegrænset ansættelse, når en medarbejder skal projektansættes.

Vilkårene

Når en medarbejder ansættes i en tidsbegrænset ansættelse, betyder det imidlertid, at medarbejderen ansættes for en tidsbegrænset periode eller til løsning af en bestemt opgave. Derved ophører ansættelsesforholdet, når perioden udløber, eller når opgaven er fuldført.

Når en medarbejder ansættes i en tidsbegrænset ansættelse, er medarbejderen fortsat omfattet af de almindelige løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for andre medarbejdere i enten privat eller offentligt regi. Dvs. medarbejderen f.eks. har krav på ferie og feriepenge, barsel osv.

Forbud mod forskelsbehandling

En medarbejder ansat i en tidsbegrænset ansættelse har de samme rettigheder som de øvrige fastansatte medarbejdere. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke er dårligere end de, der gælder for en sammenlignelig fastansat. Der må således ikke være forskelsbehandling alene begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed.

For medarbejdere ansat ved vikarbureau

Når medarbejderen er ansat ved et vikarbureau, er det vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderen ikke er omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse.

En medarbejder, der oprindeligt er ansat ved et vikarbureau, er derimod ansat efter vikarlovens regelsæt.

Har du spørgsmål til tidsbegrænsede ansættelser?

De ansættelsesretlige regler er komplekse, og det kan derfor være svært at finde rundt i de mange lovgivninger. Hvis du har spørgsmål vedrørende tidsbegrænsede ansættelser, er du velkommen til at kontakte os. Vores advokater er specialiserede i de komplekse ansættelsesretlige regler, og de kan helt sikkert besvare dit spørgsmål.

fratrædelsesaftale virksomhed arbejdsret advokat horsens fredericia århus fratrædelsesaftale medarbejder advokat arbejdsret ansættelsesret medarbejder advokatgruppen horsens fredericia århus


Jeg skal tidsbegrænse en ansættelse

Står du som arbejdsgiver og mangler ekstern arbejdskraft eller en medarbejder for en tidsbegrænset periode, så kan du ansætte en medarbejder på en tidsbegrænset ansættelsesaftale.

Det er dog vigtigt, at du, som arbejdsgiver, er opmærksom på de ansættelsesretlige regler for tidsbegrænsede ansættelser. Hvis ikke reglerne overholdes, kan det ende med at blive dyrt.

Skal medarbejderen have en ansættelseskontrakt?

Hvis din medarbejder arbejder mere end 8 timer om ugen og er ansat i længere tid end en måned, har du pligt til at lave en ansættelseskontrakt. Husk at det skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvis ansættelsen er tidsbegrænset.

Du bør dog altid udfærdige en ansættelseskontrakt til din medarbejder, uanset om medarbejderen er ansat for en tidsbegrænset periode. Ansættelseskontrakten fastsætter de væsentligste vilkår for samarbejdet og forebygger således uoverensstemmelser, f.eks. hvorvidt ansættelsesforholdet er tidsbegrænset.

Har jeg mulighed for at forlænge en tidsbegrænset ansættelse?

Du har, som arbejdsgiver, mulighed for at tidsforlænge ansættelsesaftalen, hvis forlængelsen er objektivt begrundet. Det er således ikke givet, at man som arbejdsgiver kan fastholde medarbejdere i tidsbegrænsede ansættelser ved blot at forlænge dem igen og igen.

Tidsbegrænsede ansættelser er reguleret i Lov om tidsbegrænsede ansættelser. Loven fungerer som et sikkerhedsnet, der skal sikre medarbejderen bedst muligt. Loven sigter således mod at ligestille medarbejdere i tidsbegrænsede ansættelser med fastansatte. Derudover forhindrer loven misbrug, som skyldes gentagne forlængelser af tidsbegrænsede ansættelser.

I lovens § 5, stk. 1 gives eksempler på forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser, der ikke udgør misbrug. Som eksempel herpå kan nævnes, hvis en medarbejders sygemelding forlænges, så kan ansættelsen af vikaren for den sygemeldte medarbejder ligeså forlænges.  Ligeledes hvis der opstår uforudsigelige omstændigheder såsom graviditet, barsel eller orlov, har du mulighed for at forlænge ansættelsesforholdet.

Du har desuden mulighed for at forlænge ansættelsen, hvis det er nødvendigt i forhold til løsningen af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

Såfremt der ikke foreligger nogen objektiv grund til forlængelsen, risikerer du som arbejdsgiver, at én eller flere forlængelser af en tidsbegrænset ansættelse vil medføre, at ansættelsesforholdet bliver anset som et fortløbende ansættelsesforhold, der kun kan afsluttes ved de almindelige regler for opsigelse af medarbejdere herunder regler for opsigelsesvarsel og saglige opsigelsesgrunde m.v.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Der er nogle faldgruber, som du bør være særligt opmærksom på, når du ansætter en medarbejder i en tidsbegrænset ansættelse.

Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. Det kan f.eks. være den 31. i en måned eller ved løsning af en bestemt opgave. Ansættelsesforholdet vil således ophøre, når den tidsbegrænsede periode udløber, eller når opgaven er fuldført. Hvis medarbejderen fortsætter sit arbejde efter dette tidspunkt, bliver medarbejderen anset som fastansat i en fortløbende stilling.

Vær ligeledes opmærksom på de almindelige opsigelsesvarsler i ansættelseskontrakten. Du kan derved sikre sig, at ansættelsesforholdet kan opsiges i den mellemliggende periode, såfremt dette er aftalt i kontrakten.

Kan vi hjælpe dig?

De ansættelsesretlige regler kan være vanskelige at finde rundt i. Der kan særligt i forbindelse med en projektansættelse opstå flere spørgsmål, som er svære at finde svar på. Ring til os på 70 10 13 30 for en uforpligtende snak.


Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg er ansat i en tidsbegrænset ansættelse?

Selvom du er ansat i en tidsbegrænset periode, har du stadig samme rettigheder som dine fastansatte kollegaer. Din arbejdsgiver har pligt til at sikre dig mindst lige så gode ansættelsesvilkår som en sammenligning fastansat.

Har jeg krav på en ansættelseskontrakt?

Hvis du i din ansættelse skal arbejde mere end 8 timer om ugen, og den tidsbegrænsede periode varer over en måned, så har du krav på en ansættelseskontrakt.

Det er dog altid en god idé, at din arbejdsgiver udfærdiger en ansættelseskontrakt. Således kan I sammen forebygge eventuelle uenigheder om ansættelsesvilkårene.

Barsel

Du har krav på barselsorlov indtil den dato, hvor din tidsbegrænsede ansættelse udløber. Såfremt din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, som giver fastansatte ret til fuld løn under barsel, har du også det.

Vær opmærksom på, at dit ansættelsesforhold er karakteriseret ved, at ansættelsen skal ophøre igen. Det er således ikke en opsigelse, hvis din arbejdsgiver ikke vil forlænge ansættelsesforholdet. Der foreligger derimod manglende ansættelse.

Efter ligebehandlingslovens § 2 er du sikret ligebehandling ved ansættelser. Din graviditet må derfor ikke være årsag til manglende ansættelse. Kan du bevise, at din arbejdsgiver ikke har forlænget ansættelsen på grund af din graviditet, så har du krav på godtgørelse, jf. ligebehandlingslovens § 14. Hvis du er i tvivl, er det en god ide at forhøre dig ved en fagforening eller en advokat.

Når mit ansættelsesforhold ophører

Hvis du er medlem af en A-kasse og har arbejdet mindst 74 løntimer (svarende til fuld tid i to uger) inden for de sidste 4 uger, er du berettiget til arbejdsgivergodtgørelse. Arbejdsgivergodtgørelse, også kendt som g-dage, er dine to første ledighedsdage. Din arbejdsgiver skal betale dine g-dage. Du bliver dog modregnet i dine dagpenge for udbetalte g-dage.

Har du brug for hjælp?

Vores advokater er specialiserede i ansættelsesret. Hvis du har spørgsmål vedrørende dine ansættelsesforhold, så kan vi med garanti svare på dem. Kontakt os for en gratis snak om din situation.