Virksomhedsoverdragelse og medarbejdere

Generelt:

En virksomhedsoverdragelse kan ske på flere forskellige måder. Det kan være, at en virksomhed eller en del af en virksomhed bliver overdraget fra et selskab til et andet, eller at der foretages et generationsskifte. Ligeledes hvis der sker udlicitering i en virksomhed, kan det få karakter af en virksomhedsoverdragelse.

Efter virksomhedsoverdragelsesloven er en virksomheds medarbejdere beskyttet ved en virksomhedsoverdragelse. Det indebærer, at medarbejderne overgår til køberen af virksomheden og bevarer fortsat deres rettigheder og pligter, som fremgår af deres ansættelseskontrakter og kollektive overenskomster.

Med andre ord er en virksomhedsoverdragelse altså ikke i sig selv en saglig begrundelse for at opsige medarbejderne.

Ud over virksomhedsoverdragelsesloven er de almindelige ansættelsesretlige regler naturligvis gældende. Dvs. beskyttelsesreglerne i funktionærloven, overenskomster, forskel- og ligebehandlingsloven stadig skal iagttages.

Vi kan rådgive dig

En virksomhedsoverdragelse er en kompleks proces, og der er mange regler, som skal iagttages, herunder en del ansættelsesretlige regler. Vores advokater er en del af Advokatgruppen. Vores afdeling med specialiserede arbejdsretsadvokater står klar til at rådgive dig, uanset om du er arbejdsgiver eller medarbejder. Kontakt os for en uforpligtende samtale.

 

Arbejdsgiver:

Hvad skal jeg være opmærksom på ved en virksomhedsoverdragelse?

Når du som virksomhedsejer enten skal afhænde eller overtage en virksomhed eller dele af denne, skal du være meget opmærksom på, om der samtidig sker en overdragelse af medarbejderne inkl. alle rettigheder og forpligtelser.

Efter virksomhedsoverdragelseslovens § 2 gælder der ved en virksomhedsoverdragelse, at erhververen umiddelbart indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til:

  • Kollektiv overenskomst og aftale,
  • Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og
  • Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold

Vær opmærksom på, at når du køber en virksomhed, anses du som medarbejdernes nye arbejdsgiver. Det indebærer en pligt til at udlevere nye ansættelsesbeviser til medarbejderne eller et tillæg til deres ansættelsesbevis fra den tidligere arbejdsgiver, hvor alle informationer er opdateret efter virksomhedsoverdragelsen. Det er her væsentligt, at din identitet som ny arbejdsgiver klart fremgår af det nye ansættelsesbevis eller tillæg. Hvis virksomheden skifter adresse, skal det også fremgå.

Som overdrager skal du i rimelig tid inden overtagelse underrette lønmodtagernes repræsentanter eller, hvis der ikke er valgt sådanne, de berørte lønmodtagere om

  • årsagen til overdragelsen,
  • overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for dine ansatte
  • eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne

Hvis du i forbindelse med overdragelsen overvejer at iværksætte foranstaltninger for medarbejderne, skal du i rimelig tid inden overtagelsen indlede forhandlinger med lønmodtagernes repræsentanter. Er der ikke valgt sådanne, skal forhandlingerne indledes med de berørte medarbejdere selv med henblik på at nå frem til en aftale.

Er en virksomhedsoverdragelse en saglig opsigelsesbegrundelse?

Nej, en virksomhedsoverdragelse udgør ikke en saglig begrundelse for at opsige en medarbejder. Det gælder, uanset om du er køber eller sælger af virksomheden. Derimod kan en opsigelse være sagligt begrundet i din virksomheds forhold, herunder besparelser og/eller omstruktureringer. Du skal dog kunne fremlægge en saglig dokumentation for, at netop den enkelte eller en flerhed af medarbejdere er blevet opsagt frem for andre.

Hvornår må jeg opsige en medarbejder?

Du må gerne opsige en medarbejder, når opsigelsen er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold.

Vurderingen af, hvornår der foreligger en ”rimelig” begrundelse, må bero på, hvorvidt sælgeren af virksomheden havde kunnet støtte ret på samme opsigelsesgrund. Dvs. en opsigelse, der er saligt begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Af forhold, der kan tillægges virksomheden, kan nævnes besparelser. Når du køber en virksomhed, kan du selv have medarbejdere, der udfører den eller de samme arbejdsopgaver som i den opkøbte virksomhed med den konsekvens, at du står med for mange medarbejdere. Det vil i sådant tilfælde være sagligt at opsige medarbejdere som følge af overtallighed. Der består dog fortsat et krav om, at virksomheden kan dokumentere, at opsigelsen ikke sker ud fra usaglige kriterier.

En saglig opsigelse begrundet i medarbejderens forhold kan f.eks. være begrundet i tillidsproblemer, for meget sygdom, samarbejdsproblemer m.m.

Vær opmærksom på, at medarbejderen bevarer sine rettigheder, herunder anciennitet og opsigelsesvarsel, som du som køber af en virksomhed fortsat skal overholde.

Har du brug for juridisk rådgivning?

Vi er en del af Advokatgruppen og huser mange specialister i både virksomhedsoverdragelser og de ansættelsesretlige regler, der også skal iagttages. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan bistå dig ved en virksomhedsoverdragelse.

 

Arbejdstager:

Hvad er mine rettigheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse?

Hvis din arbejdsplads bliver overdraget ved en virksomhedsoverdragelse, får du alle dine rettigheder med over i den nye virksomhed. Det gælder f.eks. løn, pension, anciennitet, feriepenge og eventuelle fratrædelsesaftaler.

Køberen af virksomheden bliver den nye arbejdsgiver. Ønsker din nye arbejdsgiver at ændre dine ansættelsesvilkår, skal ændringerne gennemføres med et varsel, som svarer til dit individuelle opsigelsesvarsel, hvis der er tale om væsentlige ændringer. Såfremt der er tale om mindre ændringer, kan sådanne gennemføres uden varsel eller med et kort varsel.

Din nye arbejdsgiver er desuden forpligtet til at udlevere et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg til din ansættelseskontrakt til dig. I dette skal alle informationer være opdateret. Du skal have modtaget ansættelseskontrakten senest en måned efter overdragelsen.

Hvis du ikke ønsker at følge med virksomhedsoverdragelsen

Når din arbejdsplads bliver opkøbt, følger du som medarbejder helt automatisk med. Dvs. at du ikke har et valg mellem en opsigelse fra din arbejdsgiver eller at følge med. Hvis du ikke ønsker at følge med i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, må du derfor selv opsige dit arbejde.

Hvis du er på overenskomst

Som udgangspunkt følger en overenskomst på arbejdspladsen før overdragelsen med over i den nye virksomhed. Din nye arbejdsgiver har dog mulighed for at frasige sig overenskomsten.

Din nye arbejdsgiver har tre uger fra overdragelsestidspunktet til at meddele, at virksomheden ikke overtager overenskomsten. Det ændrer dog ikke ved, at du fortsat kan gøre de vilkår, som du har haft gennem overenskomsten, gældende, idet vilkårene blot overgår til at være individuelle ansættelsesvilkår og kan først ændres, når overenskomsten udløber.

Er din nye arbejdsgiver omfattet af en overenskomst, som også dækker over din arbejdsfunktion, vil du typisk overgå til denne overenskomst, medmindre dine løn- og ansættelsesvilkår forringes. Det betyder også, at hvis overenskomsten hos din nye arbejdsgiver er bedre, kan du kræve at komme over på denne.

Har du brug for hjælp?

Vi er en del af Advokatgruppen og har været specialister i ansættelsesret siden 1987. Er din arbejdsplads blevet overdraget, og er du i tvivl om dine rettigheder, så kontakt os for en gratis samtale.