Funktionærloven

I dag bliver langt de fleste ansat på funktionærlignende vilkår. Det betyder, at man skal være opmærksom på, hvorvidt funktionærloven finder anvendelse, og i så fald hvilke minimumsrettigheder arbejdstager har.

Læs mere om arbejdsforhold og rettigheder efter funktionærloven nedenfor.

Hvornår er arbejdstager funktionær?

Efter funktionærloven betragtes en arbejdstager som funktionær, når

 • arbejdstiden er på 8 timer eller mere ugentligt, og
 • pågældende er undergivet en arbejdsgivers instruktioner, og
 • pågældende er handels- eller kontormedhjælper, beskæftiget ved køb eller salg, eller
 • ved kontorarbejde eller lagerekspedition, eller
 • teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller fabriksmæssig art, eller
 • pågældendes arbejde primært består i på vegne af din arbejdsgiver at lede eller føre tilsyn med andres arbejde

I medfør af funktionærloven gælder der en række regler for blandt andet løn under sygdom, opsigelsesvarsler og meget mere. Læs mere om minimumsrettighederne nedenfor.

Hvad er arbejdstagers rettigheder som funktionær?

En funktionær har nogle minimumsrettigheder i medfør af funktionærloven samt ferieloven. Funktionæren har blandt andet ret til fuld løn under ferie og sygdom, længere opsigelsesvarsler end almindeligt timelønnede, godtgørelse ved usaglig opsigelse efter 1 års ansættelse samt minimalerstatning ved fritstilling.

Som tidligere anført gælder der nogle længere opsigelsesvarsler for funktionærer end for almindeligt timelønnede. Funktionæren kan som regel sige op med en måneds varsel til en måneds udgang, dog ikke hvis pågældende er på prøvetid eller midlertidigt ansat, eller hvis der mellem arbejdstager og arbejdsgiver er aftalt et gensidigt forlænget varsel.

Der gælder nogle forskellige opsigelsesvarsler afhængigt af, hvor længe arbejdstager har været ansat:

 • ved under 6 måneders ansættelse er der 1 måneds opsigelse
 • ved 6 måneder til 3 års ansættelse er der 3 måneders opsigelse
 • ved 3-6 års ansættelse er der 4 måneders opsigelse
 • ved 6-9 års ansættelse er der 5 måneders opsigelse
 • ved over 9 års ansættelse er der 6 måneders opsigelse

Bemærk at opsigelsesperioden indgår i beregningen af ansættelsesforholdets længde. Eksempelvis skal arbejdstageren have modtaget opsigelsen inden udløbet af den 5. ansættelsesmåned, hvis arbejdsgiveren ønsker at opsige pågældende inden for de første 6 måneder af ansættelsesforholdet og med et opsigelsesvarsel på 1 måned.

Bliver arbejdstager opsagt, kan pågældende desuden kræve en forklaring på opsigelsen fra sin arbejdsgiver. En fyring skal nemlig være sagligt begrundet. Det medfører også, at hvis ansættelsesforholdet har været uafbrudt i mindst et år, kan arbejdstager kræve erstatning ved en usaglig opsigelse.

Bortvisning

Såfremt arbejdsgiver uberettiget bortviser arbejdstager, er arbejdstager berettiget til erstatning, hvilken svarer til lønnen, indtil udløbet af det lovlige opsigelsesvarsel. Det er dog et krav, at pågældende arbejdstager straks protesterer over bortvisningen, gør sin arbejdsgiver bekendt med sit krav, samt arbejdsgiver får en kort frist, typisk 5-8 dage, til skriftligt at bekræfte en fastholdelse af bortvisningen.

Funktionæren er desuden berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis pågældende har været uafbrudt beskæftiget i den samme virksomhed i enten 12 eller 17 år, inklusiv opsigelsesperioden. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør

 • 1 måneds løn ved ansættelse i mindst 12 år
 • 3 måneders løn ved ansættelse i mindst 17 år

Den ansatte har krav på fratrædelsesgodtgørelsen, uagtet om pågældende efterfølgende er ledig, starter nyt job eller går på pension.

Hvis der ikke er forhandlet løn under barsel mellem arbejdsgiver og arbejdstager, har arbejdstager efter funktionærloven ret til halv løn fra barselsorlovens begyndelse og frem til 14 uger efter fødslen.

Må en arbejdsgiver ansætte på prøvetid?

Ja, en arbejdsgiver må godt ansætte på prøvetid, men det skal være udtrykkeligt aftalt ved ansættelsen. Funktionærloven begrænser dog arbejdsgivers mulighed for prøvetid til højst tre måneder. Når den ansatte er på prøvetid, kan arbejdsgiveren opsige pågældende med et varsel på 14 dage. Den ansatte kan sige op med en dags varsel i prøvetiden, jo mindre der er aftalt gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Ikke funktionær, men ansat på funktionærlignende vilkår

Hvis en ansats beskæftigelse ikke er omfattet af funktionærloven, men der i pågældendes ansættelseskontrakt er aftalt vilkår, som enten helt eller delvist følger funktionærloven, afhænger det af aftalen. Således kan arbejdstager i sin overenskomst være omfattet af specifikke bestemmelser i funktionærloven og dermed blive ansat på funktionærlignende vilkår, hvorefter pågældende vil være omfattet af samme opsigelsesregler som funktionærer og have krav på løn under sygdom og ferie.

Har du brug for hjælp?

Arbejdsret.dk er en del af Advokatgruppen, hvor vi har stor erfaring med rådgivning inden for arbejdsretten. Hvis du har spørgsmål til dine minimumsrettigheder efter funktionærloven, er du meget velkommen til at ringe ind til en uforpligtende snak.