COVID-19: Hjælpepakke til selvstændige

Nu er der hjælpepakke klar til selvstændige. Der findes også alternativer til lønkompensationsordningen, som virksomheden kan overveje herunder varsling af ferie og afspadsering samt opsigelse af medarbejdere grundet væsentlig nedsat aktivitetsniveau med baggrund i corona-krisen.

Varsling af ferie og afspadsering:

Får virksomheden behov for at sende medarbejdere hjem, kan man overveje, om dette skal ske i form af varslet ferie eller afspadsering.

Hovedferie skal under normale forhold varsles afholdt med 3 måneders varsel mens restferie kan varsles afholdt med 1 måneds varsel. Under helt særlige omstændigheder kan disse varsler dog fraviges. I princippet kan ferie således kræves afholdt med dags varsel.

Det vil altid afhænge af en konkret vurdering, om betingelserne for at fravige varslerne er opfyldt. Udbruddet af COVID-19 må dog for mange virksomheders vedkommende betragtes som tilstrækkeligt særlige omstændigheder.

De fleste overenskomster giver arbejdsgiveren en ret til at fastlægge, hvornår afspadsering skal foregå. Hvilket varsel fastlæggelsen skal ske med, afhænger af den konkrete overenskomst. Muligheden for at varsle afspadsering og vilkårene herfor kan også være reguleret af den individuelle ansættelseskontrakt.

Hjemsendelse uden løn og opsigelse:

Situationen kan vise sig at være så alvorlig, at ovenstående tiltag ikke er tilstrækkelige. Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt at overveje mere drastiske tiltag, herunder at hjemsende medarbejdere uden løn eller at opsige medarbejdere.

Flere overenskomster indeholder en mulighed for, at medarbejdere kan hjemsendes uden løn, hvis begrundelsen for hjemsendelsen er en begivenhed, ude af virksomhedens kontrol, der umuliggør udførelsens af medarbejdernes arbejdsopgaver.

Sidste udvej kan være at opsige medarbejdere for at nedbringe virksomhedens omkostninger. Som arbejdsgiver skal man naturligvis være opmærksom på, at en opsagt medarbejder har ret til løn i sin opsigelsesperiode. Afhængigt af opsigelsesvarslet er der således ikke tale om en løsning, der øjeblikkeligt forbedrer virksomhedens likviditet.

Opsigelsesvarslet afhænger den pågældende overenskomst eller den individuelle kontrakt. For funktionærer er opsigelsesvarslet reguleret af funktionærloven.

Hjælpepakke særligt for de små selvstændige og freelancere

Da lønkompensation ikke direkte hjælper de små selvstændige og freelancere, er der et behov for en endnu en hjælpepakke, der er målrettet denne gruppe.

Derfor er der fra regeringen fremsat forslag om en ny hjælpepakke, der har fået opbakning fra folketingets partier.

Hjælpepakken indeholder følgende forhold:

 • Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct.
 • Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.
 • Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden.
 • Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.
 • Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

Beregning af kompensation:

 • Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.
 • Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr.
 • Kompensationen er skattepligtig.
 • Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.
 • Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.

Udbetaling af kompensation:

 • For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab.
 • Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.
 • Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.
 • Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT.
 • Hvis virksomheden har eksisteret under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv. Dette vil forventelig ske via en tro-og-loveerklæring, og vil blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse.
 • Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales.
 • Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.

Et andet væsentligt tiltag for de små selvstændige virksomheder er, at den selvstændige, hvis denne bliver syg af Covid 19, nu har mulighed for at få sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden.

Hjælp til at finde den bedste løsning for virksomheden:

Hos Advokatgruppen står vi, også under COVID-19-krisen, klar til at hjælpe virksomheder af alle størrelser med at finde den bedste løsning, hvad angår både virksomhedens medarbejdere og i øvrigt.