FAQ: Lønmodtagerkompensation og COVID-19

Staten giver mulighed for lønkompensation. På denne side kan du forhåbentlig få besvaret eventuelle spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte os for en gratis opstartssamtale.

Lønkompensationsordningen giver anledning til en lang række spørgsmål, hvor vi nedenfor vil forsøge at svare på nogle af de mest relevante. Se svaret ved at klikke på spørgsmålene herunder.


De 30 % beregnes af det samlede antal medarbejdere i virksomheden. Indehavere medregnes ikke. Er der f.eks. 4 indehavere og 9 ansatte, skal minimum 3 hjemsendes og for at kunne bruge kompensationsordningen.
Det er ikke muligt, da man ikke kan afskedige medarbejdere, og samtidig få lønkompensation for de medarbejdere virksomheden hjemsender.
Det er et krav, at medarbejderne skal hjemsendes med fuld løn. Det er herved ikke afklaret, om der inden hjemsendelsen kan aftales lønnedgang. Såfremt man vælger at nedsætte lønnen, kan det dog kun ske ved frivillig aftale med medarbejderen. Såfremt lønnedsættelsen er et udtryk for ”spekulation” i lønkompensationsmodellen, kan det ikke udelukkes, at en lønnedsættelse vil være i strid med ordningen
For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation, da også deltidsansatte er en del af ordningen. Lønkompensationen udregnes som 75% af de samlede lønudgifter for de berørte med arbejdere.

Da ordningen gælder alle lønmodtagere, må vi formode, at ordningen også kan anvendes på provisionslønnede. Provisionen vil i givet fald forventeligt skulle opgøres efter de samme principper, som ved situationen, hvor den provisionslønnede medarbejder bliver syg eller fritstilles. Derfor skal medarbejderen have en løn svarende til den løn han forventelig ville have fået, hvis han havde været på arbejde. Her må der tages højde for den særlige situation, som virksomheden befinder sig i med kraftig ordrenedgang grundet Corona. Det er virksomheden, der skal kunne dokumentere, at medarbejderens provision forventeligt vil være lavere end et gennemsnit for de seneste 3-6 måneder. Derfor er en faktuel ordrenedgang for perioden marts og april 2020 vil give en væsentlig indikation af niveauet. En ekstern revisorvurdering kan også understøtte vurderingen

Det anbefales, at virksomheden lægger sig på ”den sikre side” i forhold til medarbejderen ved beregningen. På den måde risikerer man ikke, at der gives for lidt i løn, og man derved mister muligheden for lønkompensation. Det vil også være en fordel, at man aftaler med de hjemsendte medarbejdere, hvad provisionen i hjemsendelsesperioden er, så der ikke opstår tvist om dette. En sådan aftale vil også kunne understøtte niveauet i forhold til, om man lever op til kravet om fuld løn under hjemsendelsen.

Med den usikkerhed, der er i forhold til opgørelsen af lønnen (provisionen), skal virksomheden overveje, om man bør satse på, at det alene er fastlønnede der hjemsendes. En primært provisionslønnet medarbejder, der ikke sælger noget, vil heller ikke være så byrdefuld lønmæssigt. Hvis virksomheden sender alle hjem, skal virksomheden være forberedt på usikkerheden om lønkompensationen for provisionslønnede.


I det tilfælde, at en virksomhed allerede har afskediget medarbejderne før offentliggørelse af ordningen, kan de også blive omfattet af ordningen for disse medarbejdere, hvis opsigelserne kan trækkes tilbage. Det må således lægges til grund, at de virksomheder, som allerede har været nødt til at opsige medarbejdere som følge af corona-krisen, kan indgå aftale med de opsagte medarbejdere om at annullere opsigelsen, og i stedet ændre denne til en hjemsendelse på hjælpepakkens vilkår med virkning fra opsigelsestidspunktet, dog tidligst den 9. marts 2020.

Det er muligt for virksomheden at bruge ordningen om lønkompensation flere gange, hvis den i øvrigt hver gang opfylder de anførte betingelser herunder kravene om påtænkte afskedigelser. Man kan f.eks. bruge ordningen i første omgang for eksempelvis 10 medarbejdere (svarende til minimum 30 % af de ansatte) og senere udbygge for flere medarbejdere frem til periodens udløb d. 9. juni 2020, hvis behovet er til stede.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om denne situation, men det må formodes, at man f.eks. kan sende medarbejderen hjem pr. 1. april i to uger i første omgang. Såfremt situationen forsat tilsiger at alternativet er opsigelser, bør man kunne forlænge til en ny periode, dog med betingelser om opfyldelse af de min. 30% i begge perioder, ligesom man ikke må afskedige indimellem, og perioderne skal ligge indenfor ordningens 3 måneder.

Virksomhederne skal søge på Virk.dk.

Når hjemmesiden åbner for kompensation ultimo marts 2020, skal virksomheden bruge følgende:

Når man ansøger, skal der angives følgende i ansøgningen:

  1. Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
  2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat) per medarbejder.
  3. Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
  4. Tro- og love erklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Få hjælp til at finde den bedste løsning til din virksomhed

Arbejdsret.dk er en del af Advokatgruppen, hvor vi altid står vi klar til at hjælpe virksomheder af alle størrelser med at finde den bedste løsning, hvad angår både virksomhedens medarbejdere og i øvrigt. Hvis du har spørgsmål om lønkompensation kan du til enhver tid kontakte os. Ring på telefon + 45 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her.