Warrants og aktieoptioner

Som en del af direktørens løn kan der ske aktieaflønning. Aktieaflønning indebærer, at direktøren på et senere tidspunkt får mulighed for købe aktier eller anparter i selskabet. Aktieaflønning kan ske ved tildeling af warrants eller aktieoptioner. Læs mere herom nedenfor.

Hvad er warrants?

En warrant er også kendt under betegnelsen ”tegningsret”. En warrant giver direktøren en ret, dog ikke en pligt, til på et senere tidspunkt at tegne nye aktier (anparter) i virksomheden til en på forhånd fastlagt kurs. Dvs. aktier (anparter) som følger af en kapitalforhøjelse i virksomheden.

Direktøren vil opnå en gevinst, dersom markedskursen på de nye aktier (anparter) på udnyttelsestidspunktet er højere end den aftalte tegningskurs. Ligeledes opnår direktøren en gevinst, hvis direktøren på et senere tidspunkt sælger sine aktier (anparter) til en højere kurs end tegningskursen. Tilsvarende vil direktøren lide et tab, hvis direktøren sælger sine aktier (anparter) til en lavere kurs, end hvad direktøren har givet for aktien (anparten).

Hvad er aktieoptioner?

En aktieoption giver direktøren en ret, dog ikke en pligt, til inden for en given periode at købe eksisterende aktier (anparter) i virksomheden til en på forhånd fastlagt kurs.

Direktøren kan derved opnå en gevinst ved at udnytte aktieoptionen, hvis markedskursen på aktierne (anparterne) er højere end den aftalte købskurs. Direktøren vil ligeledes opnå en gevinst, hvis direktøren på et senere tidspunkt sælger sine aktier (anparter) til en højere kurs end købsprisen, ligesom direktøren risikerer et tab, hvis kursen på aktierne (anparterne) er lavere end købskursen.

Hvad sker der ved fratræden?

Som udgangspunkt bortfalder køberetten til virksomhedens aktier (anparter), når direktøren fratræder sin stilling. Uanset bør forholdet være reguleret i direktørkontrakten.

Vigtigt med en fuldstændig direktørkontrakt

Aktieoptionsloven omfatter lønmodtagere og ikke administrerende direktører. Aktieoptioner og warrants bør derfor være reguleret i direktørkontrakten. Det er i derfor særlig vigtigt, at direktørkontrakten er fuldstændig og tydelig.

Det er ikke ualmindeligt, at en direktør også er medejer af virksomheden. I sådanne tilfælde er det vores klare anbefaling, at der indgås en ejeraftale. En ejeraftale regulerer navnlig det indbyrdes forhold mellem ejerne af et selskab. En ejeraftale kaldes også en aktionæroverenskomst eller en anpartshaveroverenskomst.

Har du brug for en juridisk sparringspartner?

Vi er en del af Advokatgruppen og har været specialiserede i ansættelses- og arbejdsret siden 1987. Vi har stor erfaring med udfærdigelse og gennemlæsning af direktørkontrakter, både for virksomheder og ansatte, uanset om dette måtte være i forbindelse med ansættelse eller fratræden. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan være din juridiske sparringspartnere.