Urimelig kort frist til at fremsende lægeerklæring

Når en medarbejder er syg, vil arbejdsgiveren ofte anmode om dokumentation for sygefraværet i form af en lægeerklæring. Men hvor hurtigt kan arbejdsgiveren forlange, at medarbejderen fremsender en lægeerklæring? Og har det nogle konsekvenser for medarbejderen, hvis den sådan ikke fremsendes straks? Disse spørgsmål er blevet fremhævet og besvaret i en sag ved Vestre Landsret.

Om sagen

Sagen omhandlede en projektleder, der i maj 2020 blev opsagt fra sin stilling. I forbindelse med opsigelsen blev der mellem parterne indgået en fratrædelsesaftale, hvorefter medarbejderen skulle fritstilles, når alle arbejdsopgaver var overdraget. Dette skulle senest ske d. 5. juni 2020.

Medarbejderen meldte sig dog syg tirsdag d. 2. juni 2020. Medarbejderen oplyste arbejdsgiveren, at hvis han ikke havde fået det bedre dagen efter, ville han ringe til sin læge. Da medarbejderen hverken mødte op onsdag, torsdag eller fredag, forlangte arbejdsgiveren af medarbejderen fremsendte en lægeerklæring gældende for samme dag – altså om fredagen d. 5. juni.

Mandagen efter sendte medarbejderen en SMS til arbejdsgiveren, hvoraf det fremgik, at han først havde fået en tid ved lægen to dage senere. Af den grund kunne fremsendelse af lægeerklæring ikke ske på et tidligere tidspunkt. Kort efter modtog medarbejderen en bortvisning fra arbejdsgiveren med den begrundelse, at fraværet udgjorde ulovlig udeblivelse.

Sagen blev i første omgang rejst ved byretten af medarbejderens faglige organisation. De gjorde gældende, at der ikke var tale om ulovlig udeblivelse, idet medarbejderen havde forsøgt at træffe lægen om fredagen, som arbejdsgiveren forlangte. Dog blev medarbejderen her mødt af en telefonsvarer pga. Grundlovsdag. Derfor forsøgte medarbejderen at ringe lægen op mandagen efter, hvor han fik en tid to dage senere. Det havde medarbejderen orienteret arbejdsgiveren om pr. SMS. Endeligt blev det gjort gældende, at arbejdsgiveren ikke havde fastsat en frist for, hvornår medarbejderen skulle fremsende lægeerklæringen. Derfor var bortvisningen uberettiget.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at han generelt ikke havde modtaget svar fra medarbejderen vedrørende sygemeldingen. Derudover påpegede han også, at han i hvert fald ikke havde modtaget den påståede SMS. Arbejdsgiveren anførte herudover, at medarbejderen har en omsorgspligt overfor arbejdsgiveren, hvilket indebærer, at medarbejderen løbende skal holde arbejdsgiveren orienteret om sygefraværet, hvilket han ikke have gjort. Endeligt mente arbejdsgiveren, at meddelelsen om fremsendelse af lægeerklæringen indebar en instruks til medarbejderen om at indhente denne samme dag, hvorfor det var uden betydning, at der ikke eksplicit fremgik nogen frist heraf.

Rettens afgørelse

På baggrund af ovenstående argumenter kom byretten frem til, at arbejdsgiveren måtte gå ud fra, at når medarbejderen ikke var mødt op onsdag d. 3. juni 2020, at denne fortsat var syg. Derudover lagde retten vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde givet nogen frist for fremsendelse af lægeerklæring. Samlet set førte det derfor til, at byretten fastslog, at det var uberettiget af bortvise medarbejderen. Arbejdsgiveren ankede herefter sagen til Vestre Landsret (BS-11762/2022-VLR), der stadfæstede byrettens dom.

Advokatgruppen bemærker

Sagen illustrerer altså, at en arbejdsgiver skal give sine medarbejdere en rimelig frist til at indhente og fremsende en lægeerklæring. Det vil være en konkret vurdering, hvad der skal forstås ved ”rimelig frist”.  Ud fra ovenstående fremgår det dog, at det ikke bør komme medarbejderen til last, når det ikke er muligt at få en tid hos lægen samme dag. Spørgsmålet er da også belyst i anden praksis, hvor det blandt andet er blevet fastlagt, at en frist på 8 dage i hvert fald må anses som rimelig.

Desuden bemærkes, at arbejdsgiveren klart skal oplyse medarbejderen om, hvilke konsekvenser manglende fremsendelse af lægeerklæring får, herunder vigtigheden af fastsættelsen af en eventuel frist for fremsendelsen.

Kontakt os og få erfaren rådgivning

Er du blevet opsagt, eller overvejer du at afskedige en medarbejder grundet sygdom og/eller manglende dokumentation herfor? Udfyld kontaktformularen her på siden, eller ring til os på 70 10 13 30 for en indledende samtale om din situation. Dit første opkald er altid gratis.