Bortvisning

Bortvisning betyder, at arbejdsgiveren bringer ansættelsesforholdet til ophør med øjeblikkeligt varsel. Medarbejderen skal ikke længere møde op på arbejde, og modsat er arbejdsgiveren heller ikke forpligtet til at betale løn. Ved bortvisning ophører ansættelsesforholdet straks, og der er således, modsat opsigelse, ikke nogen opsigelsesperiode, hvori medarbejderen skal stille sin arbejdskraft til rådighed og arbejdsgiveren betale løn.

Bortvisning er dermed en indgribende og alvorlig sanktion, da medarbejderen fra den ene dag til den anden står uden job og indkomst. Bortvisning kræver derfor gode grunde. Bortvisningsgrunden skal være saglig og proportionel med det forhold der begrunder den. Sanktionen benyttes ofte ved grov eller gentagen misligholdelse og kan f.eks. tænkes at være berettiget i tilfælde som tyveri eller underslæb på arbejdspladsen, truende adfærd, alkoholpåvirkning i arbejdstiden, ulovlig udeblivelse mm.

For at en arbejdsgiver kan bortvise en medarbejder er det endvidere et krav, at virksomheden er hurtig til at reagere på den adfærd, som berettiger til en bortvisning. Så snart arbejdsgiveren kan konstatere, at medarbejderen har misligholdt ansættelsesforholdet skal han reagere, idet hans manglende reaktion kan blive taget som udtryk for, at han tolerer medarbejderens adfærd.

Hvis misligholdelsen er så grov, at arbejdsgiveren ikke er i tvivl om, at adfærden kan berettige til bortvisning, behøver arbejdsgiveren ikke at give medarbejderen en forudgående advarsel. Hvis medarbejderens adfærd dog ikke i sig selv vurderes at være grov nok, kan arbejdsgiveren starte ud med at give en advarsel til medarbejderen, og i forlængelse heraf gøre medarbejderen opmærksom på, at gentagelsestilfælde kan medføre bortvisning. Medarbejderen får således en chance for at rette for sig.

Såfremt der er sket en uberettiget bortvisning, hvor forholdet f.eks. ikke har været groft nok, har medarbejderen krav på erstatning svarende til lønnen i den manglende opsigelsesperiode, uden at medarbejderen stiller sin arbejdskraft til rådighed. Medarbejderen kan også i nogle tilfælde kræve godtgørelse for usaglig afskedigelse.