Chikane på arbejdspladsen

Chikane på arbejdspladsen er desværre et udbredt fænomen, der ofte volder store problemer for både ansatte og virksomheder. Det anbefales derfor, at du søger professionel rådgivning, såfremt der på arbejdspladsen opstår situationer, som kan karakteriseres som krænkende.

Hvad er krænkende handlinger?

Krænkende handlinger bliver af Arbejdstilsynets vejledning 4.3.1-1 defineret som, når en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet, og den eller de udsatte opfatter adfærden som nedværdigende

Det har ingen betydning, hvorvidt hensigten med handlingerne har været et udtryk for ubetænksomhed eller et positivt ønske om at krænke. Det er altså den eller de udsattes egen oplevelse af de krænkende handlinger, der er afgørende.

Krænkende handlinger udgør mobning, seksuel chikane og andre former for krænkelser, der kan opstå på en arbejdsplads. Både aktive handlinger og undladelser kan være krænkende handlinger.

I tilknytning til arbejde kan krænkende handlinger eksempelvis være:

 • At komme med stødende bemærkninger
 • At give offeret en følelse af ikke at kunne gøre noget som helst rigtigt
 • At tilbageholde nødvendig information eller give fejlagtig information
 • At sabotere offerets arbejde eller vanskeliggøre samme
 • At kræve for svære opgaver løst, som offeret ikke har de fornødne forudsætninger for at løse
 • At fratage eller reducere offerets ansvar og arbejdsopgaver på usagligt grundlag
 • At spionere offeret eller udsætte offeret for overdreven kontrol
 • At bagtale eller ekskludere offeret fra det sociale og faglige fællesskab
 • At angribe offerets privatliv
 • At råbe ad eller latterliggøre offeret
 • At gå til fysiske angreb eller true offeret
 • At foretage krænkende telefonsamtaler samt skriftlige meddelelser, fx SMS, billeder og videoer

Krænkende handlinger kan medføre en risiko for de ansattes sikkerhed eller sundhed. Dette afhænger følgelig af omfanget af de krænkende handlinger, herunder den sammenhæng de indgår i, samt den tidsmæssige udstrækning. Der er en risiko ved både enkeltstående krænkende handlinger, der er af særlig grov karakter og ved regelmæssig krænkende adfærd.

Krænkende handlinger kan udøves af ledere såvel som ansatte. Trods krænkende handlinger mellem kolleger er mest forekomne, opleves krænkende handlinger udøvet af ledelse ofte som mere belastende. Dette skal ses i lyset af den magt, som ledelsen har, og at det ofte ikke er muligt at få lederens støtte og opbakning, hvis lederens adfærd opleves som krænkende. Ligeledes gør sig gældende i uformelle magtforhold, hvor en ansat er højtpositioneret og krænker kollegaer. Lederen kan selvfølgelig også blive krænket af underordnede.

Hvad er mobning?

Den personlige grænse for, hvad en medarbejder betragter som mobning, er meget individuel. Der er dog nogle definitioner i Arbejdstilsynets vejledning 4.3.1, der kan være en ledesnor. Af vejledningen beskrives mobning som når:

 • en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gang på grov vis udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende
 • De krænkende handlinger går hen og bliver til mobning, idet de personer, som de rettes mod, er ude af stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Hvad er chikane?

Forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 4 definerer chikane som forskelsbehandling, når:

 • en uønsket optræden i relation til en persons race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.

Chikane kan forekomme i både fysisk eller psykisk form, af verbal og visuel karakter. For at der kan være tale om chikane, skal den chikanøse adfærd som udgangspunkt være rettet mod en eller flere konkrete enkeltpersoner.

Chikane kan også optræde i form af handlinger, som ikke er i relation til de nævnte forhold i forskelsbehandlingsloven, men som på samme vis som mobning udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger i øvrigt.

Digital chikane på arbejdspladsen

Udover at chikane kan komme til udtryk i verbal form, kan chikane også komme til udtryk digitalt på arbejdspladsen ved SMS’er, e-mails, sociale medier, hjemmesider og lignende. Hvis en sådan form for chikane finder steder i forbindelse med arbejdet, vil chikanen kunne kategoriseres som arbejdsrelateret. Det gælder uanset, om det finder sted i eller uden for arbejdstiden. Som eksempler på digital chikane, har Arbejdstilsynet oplistet følgende:

 • Trusler og afpresning på mail eller SMS
 • Digital stalking
 • Ubehagelige og nedsættende kommentarer i et digitalt rum
 • Grænseoverskridende e-mails, SMS’er eller opkald
 • Krænkende billeder og/eller videoer, der sendes på sociale medier
 • Seksuel chikane via SMS, mail eller på virksomhedens egne kommunikationskanaler som f.eks. Teams eller Skype

Ovenstående liste er dog ikke udtømmende, hvorfor andre tilfælde end de ovenfor angivne kan være omfattet.

Sexchikane

Sexchikane kan forekomme på mange måder, og der findes ingen konkret definition herpå.

Det, der blot er særligt for seksuel chikane, er, at krænkelserne har en seksuel karakter.

Sexchikane kan eksempelvis være:

 • Bemærkninger med seksuelle undertoner, herunder vittigheder
 • Sjofle eller grænseoverskridende beskeder/e-mails
 • Fysisk intimidering og uønskede berøringer
 • Uvedkommende spørgsmål om seksuelle emner
 • Fremvisning af pornografisk materiale

Det er altid en individuel grænse, hvor grænsen går for de involverede personer. Selvom det som ofte er kvinder, der udsættes for seksuel chikane, er det vigtigt at holde for øje, at mænd også kan udsættes for sexchikane.

Den 1. juli 2023 er nye regler om seksuel chikane trådt i kraft. Du kan læse mere de nye regler om seksuel chikane ved at klikke her.

Anden krænkende adfærd

Krænkende handlinger kan også være andet end mobning. Her kan nævnes:

 • Hvor en eller flere personer krænker forskellige personer på skift
 • Hvor krænkende handlinger forekommer usystematisk med hensyn til, hvem der er krænker, og hvem udsættes for krænkende handlinger
 • Hvor personer gensidigt krænker hinanden
 • Enkeltstående krænkende handlinger

Hvem har ansvaret?

Arbejdsgiveren har efter arbejdsmiljølovens §9 a i bekendtgørelse om arbejdets udførelse en pligt til at sikre, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse grundet mobning.
Efter arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren således ansvaret for at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med henblik på at sikre et chikanefrit og trygt arbejdsmiljø. Dermed må krænkende handlinger ikke forringe de ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt. Det er således arbejdsgiverens pligt at iværksætte effektive tiltag, der hindrer en forringelse af de ansattes fysiske eller psykisk sundhed.

Arbejdsmiljøloven pålægger derudover arbejdsgiver at sikre, at medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde. Mobning og chikane kan øge risikoen for sygemeldinger grundet stress eller depression, hvilket også giver arbejdsgiveren yderligere god grund til at forebygge et chikane- og mobbefrit arbejdsmiljø.

Det er derfor en god idé, at arbejdsgiveren opsætter en personalepolitik, der sætter rammerne for en sober omgangstone samt en ønsket social adfærd på arbejdspladsen. På denne måde bliver medarbejderne opmærksomme på, hvordan de har pligt til at omgås med hinanden.

Det bør desuden af personalepolitikken fremgå, hvilke konsekvenser tilsidesættelse af personalepolitikken har. På denne måde bliver det overfor medarbejderne klargjort, at arbejdspladsen ikke tolererer en bestemt type adfærd, og hvis sådan opstår, gribes der ind.

Erstatningskrav mod en kollega

Det er muligt at rejse krav mod en kollega, der har udøvet chikane eller grov mobning, efter erstatningsansvarslovens regler.

Erstatningskrav mod arbejdspladsen

Et offer for mobning eller chikane på arbejdspladsen vil kunne rejse krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, såfremt virksomheden har udøvet chikane mod en medarbejder stridende med forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 4.

Har du brug for hjælp?

Uanset om du som medarbejder har været udsat for chikane eller lignende, eller du som arbejdsgiver har et problem med chikane på arbejdspladsen, så står vi klar til at hjælpe dig. Arbejdsret.dk er en del af Advokatgruppen og vi har mange års erfaring med netop sager om chikane og /eller mobning på arbejdspladsen. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores dygtige og erfarende advokater til en uforpligtende snak om din situation. Den første, indledende samtale er altid gratis. Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her. Så vil du blive ringet op hurtigst muligt.